Toppbild

Frauke & Andreas Tilliander – Wolf MOON
Spelplats: 28-29 oktober 19:00 Biologiska museet

BOKNING AV BILJETTER

Gryningslandet. Ylar, flocken stämmer in, som böljande vågor sveper trummans slag fram genom bergen och mörkret. Månen flyter ner som en varm mjölk. En vit flod bildas. Virvlar, leker, smeker varje glömd fåra.
Lätta steg, snabbare än skuggor. Se utan att bli sedd. Vädrar och känner doften av månfloden. Vilda, kraftfulla hopp, i balans och suddas ut. Träder fram och landar mjukt.

Det centrala temat i verket Wolf är att belysa sambandet mellan dag och natt, månens cykler, och hur de påverkar naturens drifter och instinkter. I verket Wolf utforskas våra starka grundläggande behov, hur de verkar i samklang med månens faser och växelverkan dag och natt. Vargen och dess relation till månen är ett tecken på en samhörighet med dess livgivande kraft.
Wolf är det avslutande verket i trilogin MOON. Månens gravitationskraft styr vattnets rytm och cykel. Den är en medelväg mellan solens ljus och nattens mörker och sfären mellan det medvetna och det omedvetna. Performancen/konserten är ett unikt live framträdande med butohartist/dansaren Frauke samt electro/glitch musikern TM404 (Andreas Tilliander). Wolf spelas på en internationell turné 2016 och har Sverige premiär under Göteborgs Dans och Teater festival.

Butoh: Frauke
Musik: Andreas Tilliander
Kostym: Gerd Karlsson
Ljus: Johan Rödström
Produktion: GoldDigger Productions
Foto: Håkan Berg
Grafisk form: Petra Landström

Med stöd av: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Göteborgs stads kulturnämnd, Göteborgs Dans & Teaterfestival, Familjen Wikanders stiftelse, Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, Kamiyama Artist in Residence

___________________________________________________________________________________________________________

Frauke & Andreas Tilliander – Wolf MOON

Dawnland. Howling, the pack joins in, the beat of the drum sweeps along as rolling waves through the mountains and the darkness.The moon flows down as warm milk. A white river takes its form. Whirling, playing, caresses every forgotten furrow.
Light steps, faster than shadows. See without being seen. Scenting and feeling the scent of the moon river.
Wild, powerful jumps, in balance and erasing. Emerge and land softly.

The central theme of the performance Wolf is to highlight the relationship between day and night, the cycles of the moon, and how it affects nature’s drives and instincts. The performance Wolf explores our basic needs, how they act in tune with the phases of the moon and the interplay of day and night. Wolves relation to the moon is a sign of their affinity with its life giving force. Wolf is the final performance in the trilogy MOON. The moon’s gravitational force controls the rhythm and cycle of water. It is the middle ground between the light of the sun, the darkness of night, and the sphere between the conscious and the unconscious. The performance/concert is an unique live act with butohartist/dancer Frauke and electro/glitch musician TM404 (Andreas Tilliander). Wolf is touring internationally 2016 and has its premiere at Gothenburg Dance and Theatre Festival.

Date: 28-29 October 7:00 pm Biological museum Stockholm
Butoh: Frauke
Music: TM404 (Andreas Tilliander)
Costume: Gerd Karlsson
Light: Johan Rödström
Sound: Rasmus Persson
Production: GoldDigger Productions
Photo: Håkan Berg
Graphic Design: Petra Landström

Supported by: Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee, Region Västra Götaland, City of Gothenburg, Gothenburg Dance and Theatre Festival, Family Wikander’s foundation, Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, Kamiyama Artist in Residence